Rabu, 10 Oktober 2012

BAHASA TAGALOG

Bahasa (Filipino) Tagalog: Satu Kajian Leksikostatistik dan Glotokronologi Pengenalan Linguistik Sejarah Komparatif adalah suatu bidang yang mengkaji bahasa dalam jangka masa tertentu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam tempoh waktu tersebut. Kajian ini memperlihatkan persamaan kata dalam bahasa Filipino berbanding dengan bahasa Melayu. Tujuan kajian Linguistik Sejarah Komparatif adalah untuk melihat persamaan kekerabatan atau tidak dalam bahasa tersebut. Persamaan tersebut dikaji dan dibandingkan untuk mengesahkan bahawa bahasa-bahasa yang serumpun menunjukkan kekerabatannya. Perbandingan yang dilakukan ialah perbandingan morfologi dan semantik. Perbandingan ini juga akan memperlihatkan bahasa Proto yang menurunkan bahasa-bahasa moden. Hasil perbandingan ini juga akan memperlihatkan pengelompokan bahasa-bahasa dalam sesuatu rumpun bahasa. Persamaan atau kemiripan bentuk dan makna adalah disebabkan oleh perkembangan sejarah yang sama atau berasal daripada suatu bahasa Proto yang sama. Persamaan atau kemiripan bentuk dan makna yang terdapat dalam bahasa-bahasa tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor warisan langsung (inheritance) daripada bahasa Proto yang sama disebut, bentuk kerabat (cognate), faktor kebetulan (by chance) dan faktor peminjaman. Makalah ini hanya mengkaji bentuk-bentuk persamaan atau kemiripan bentuk-bentuk kata berkerabat (cognate). Kaedah Perbandingan Kaedah Leksikostatistik ialah kaedah dalam pengelompokan bahasa yang lebih mengutamakan persamaan atau kemiripan kata-kata secara statistik dan mengelompokkan kata-kata tersebut berdasarkan peratusan persamaan dan perbezaan dengan bahasa-bahasa yang dikaji. Kaedah Glotokronologi pula ialah kaedah yang mengelompokkan kata-kata mengikut tempoh masa (time-depth). Dalam hal ini usia sesuatu bahasa dikira dalam ribuan tahun. (millennium). Oleh itu leksikostatistik dan glotokronologi dapat dirumuskan sebagai suatu kaedah yang memperlihatkan persamaan atau kemiripan sesuatu bahasa dengan tujuan supaya usia dan kelompok sesuatu bahasa dapat ditentukan. Morris Swadesh (1952) mencadangkan 200 kosa kata dasar yang dianggap universal iaitu terdapat pada semua bahasa dunia sejak awal mula perkembangannya. Kosa kata dasar ini meliputi kata ganti, kata bilangan, anggota badan, alam sekitar, dan alat kelengkapan seharian. Kosa kata ini juga akan bertahan selama 1000 tahun pada kadar 80.5% secara umumnya. Apabila peratusan kata berkerabat diperoleh, maka waktu pisah kedua-dua bahasa tersebut dapat dikira. Langkah-langkah dalam Teknik Leksikostatistik ialah mengumpulkan kosa kata dasar bahasa yang berkerabat, menetapkan pasangan yang berkerabat, mengira usia atau waktu pisah kedua-dua bahasa dan mengira ralat kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang lebih tepat. Unsur yang paling penting dalam membandingkan dua bahasa adalah dengan cara mengumpulkan daftar kosa kata dasar daripada bahasa-bahasa yang diteliti. Sejarah Ringkas Bahasa Melayu dan Bahasa Filipino (Tagalog) Sumber yang menurunkan bahasa-bahasa di daratan dan di pulau-pulau diberi nama filum (phylum). Istilah filum merujuk kepada kelompok bahasa yang lama-waktunya 5000 tahun atau lebih. Lama-waktu ( time-depth) ialah umur sesuatu bahasa itu dikira dari masa bahasa itu berpecah dari bahasa induknya. Dengan berdasarkan lama-waktu bahasa-bahasa yang mempunyai perkaitan kekeluargaan, bahasa-bahasa digolongkan ke dalam rumpun, keluarga, subkeluarga. 1. Rumpun : 2500 – 5000 tahun 2. Keluarga : 500 – 2500 tahun 3. Subkeluarga : 0 – 500 tahun. Asal-usul bahasa Melayu adalah dari filum Austrik. Filum Austrik terpecah kepada dua rumpun bahasa yang besar iaitu Rumpun Austroasia dan Rumpun Austronesia (dulu dikenali sebagai Malayo-Polinesia). Pemecahan rumpun Austronesia kepada 4 keluarga iaitu Indonesia (Nusantara), Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Daripada keluarga Indonesia (Nusantara), bahasa Melayu terpecah kepada 16 subkeluarga atau bahasa iaitu bahasa Filipino, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Sasak, Gorontalo, Tomini, Toraja, Loinang, Bunku-Laki, Sulawesi Selatan, Muna-Butung, Bima-Sumba, Ambon-Timur, Sula-Bacon, Halmahera Selatan-Irian Jaya. Dalam subkeluarga Sumatera termasuk bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu, Nias, Lampung, dan orang Laut. Filum Austrik Rumpun Austroasia Rumpun Austronesia (Malayo-Polinesia) Munda Mon-Khamer Annam-Muong Indonesia Melanesia Mikronesia Polinesia (Nusantara) KELUARGA Filipina Sumatera Jawa Kalimantan Bali-Sasak Gorontalo Tomini Toraja - Tagalog - Aceh - Sunda - Iloko - Batak - Jawa - Bikol - Minangkabau - Madura - Bisaya - Melayu - Sulu - Nias - Palau - Lampung - Tombolu - Orang Laut Rajah 1 (Salasilah rumpun dan keluarga bahasa) Disesuaikan daripada Tatabahasa Dewan Edisi Baharu 1993.. Mengira Waktu Pisah Waktu pisah antara dua bahasa yang berkerabat yang telah diketahui peratusan kekerabatannya, dapat dikira dengan menggunakan formula berikut: Log C W = --------- 2 log r W = waktu pisah dalam ribuan tahun. r = kadar ketahanan dalam 1000 tahun atau indeks. C = peratusan kekerabatan. Dengan menggunakan rumus ini, maka pengiraan waktu pisah antara bahasa Filipino dengan bahasa Malaysia adalah seperti berikut: Log 0.409 W = ---------------- 2 log 0.217 = - 0.916 ----------- 2 x (-0.434) = - 0.713 ----------- - 0.434 = 2.110 Jadi pengiraan waktu pisah antara bahasa Melayu dengan bahasa Filipino adalah 1642 tahun yang lalu. Adalah mustahil perpisahan berlaku dalam tahun tertentu kerana perpisahan bahasa berlaku secara beransur-ansur. Oleh itu, untuk mengelakkan ini berlaku, maka perlu dikira ralat dengan menggunakan formula berikut: ___________ S = √ C (1-C) ---------- n S = kesalahan standard dalam peratusan kata kerabat C = peratusan kata kerabat n = jumlah kata yang dibandingkan _______________ S = √ 0.40 (1-0.40) -------------------- 198 ______________ S = √ 0.40 (0.6) ------------------- 198 _______________ S = √ 0.24 -------------------- 198 _______________ S = √ 0.00121 S = 0.0348 Hasil daripada kesalahan standard ini dijumlahkan dengan peratusan kerabat untuk mendapatkan C baru iaitu 0.03 + 0.4 = 0.43 Dengan C yang baru ini sekali lagi dikira waktu pisah dengan menggunakan formula waktu pisah di atas. Jadi: Log C W = --------- 2 log r Log 0.43 W = --------- 2 log 0.805 - 0.844 W = --------------- 2 x (- 0.217) -0.844 W = --------- -0.434 W = 1.944 ribuan tahun. Untuk memperoleh jangka kesalahan, maka waktu yang lama (2110) – waktu baru (1944) = 166. Angka ini harus ditambah dan dikurangi dengan waktu lama untuk memperoleh usia waktu pisah kedua-dua bahasa tersebut. Jadi dapatlah ditentukan bahawa bahasa Melayu dengan bahasa Filipino telah berpisah dalam jangka waktu 1944 hingga 2276 tahun yang lalu. Untuk menentukan kekerabatan bahasa Melayu dengan bahasa Filipino, Swadesh mencadangkan suatu klasifikasi yang menetapkan bila dua bahasa itu disebut dialek, keluarga, dan rumpun bahasa. Tingkat Bahasa Waktu Pisah dalam Abad Peratusan kata kerabat Bahasa Keluarga Rumpun Mikrofilum Mesofilum Makrofilum 0-5 5-25 25-50 50-75 75-100 100 ke atas 100-81 81-36 36-12 12-4 4-1 < 1 Jadual 1: Pengkelasan bahasa berdasarkan tingkat kekerabatan. Berdasarkan jadual 1, dapatlah dibuktikan bahawa bahasa Melayu dengan bahasa Filipino adalah dua bahasa yang termasuk dalam satu keluarga bahasa kerana peratus kata kerabat ialah 40.9%, abad pisah 5-25 abad yang lalu. Bibliografi Arlotto, Anthony. 1972. Introduction to Historical Linguistics. Boston: Houghton Mifflin Company. Asmah Hj. Omar. 1988. Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. C.A. Mees. 1967. Ilmu Perbandingan Bahasa-Bahasa Austronesia.Kuala Lumpur : Oxford University Press. Keraf, Gorys. 1984. Linguistik Bandingan Historis. Jakarta. Penerbit PT Gramedia. Nik Safiah Karim et.al. 1993. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lampiran 1 Perbandingan Kosa Kata Melayu-Kata Filipino mengikut Daftar 200 Swadesh Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Bahasa Filipino Taraf Kognat 1. All * semua lahat - 2. And dan at - 3. Animal binatang hayop - 4. Ashes * abu abu + 5. At di/pada diyan/nasa - 6. Back belakang likod - 7. Bad buruk bastos/masama - 8. Bark * kulit kayu tahol - 9. Because sebab/dalil dahil + 10. Belly * perut tiyan - 11. Big besar malaki - 12. Bird burung ibon - 13. Bite gigit kagat - 14. Black hitam itim - 15. Blood * darah dugo - 16. Blow tiup ihip + 17. Bone * tulang buto - 18. Breathe bernafas huminga - 19. Burn * bakar sunugin - 20. Child anak anak + 21. Cloud * awan ulap - 22. Cold * sejuk malamig - 23. Come * datang dumating + 24. Count hitung/bilang bilang + 25. Cut potong putul + 26. Day hari araw - 27. Die * mati mamatay + 28. Dig gali hukay - 29. Dirty kotor marumi - 30. Dog * anjing aso - 31. Drink * minum inom + 32. Dry * kering tuyo - 33. Dull tumpul mapurol + 34. Dust habuk alikabok/alabok + 35. Ear * telinga tainga + 36. Earth * tanah mundo - 37. Eat makan kumain - 38. Egg * telur itlog + 39. Eye * mata mata + 40. Fall jatuh hulog - 41. Far jauh malayo - 42. Fat * gemuk mataba - 43. Father bapa tatay - 44. Fear takut takot/katakutan + 45. Feather * bulu balahibo - 46. Few sikit kaunti - 47. Fight berlawan labanan + 48. Fire * api apoy + 49. Fish * ikan isda - 50. Five lima lima + 51. Float apung karosa - 52. Flow hanyut agos - 53. Flower bunga bulaklak - 54. Fly * terbang lumipad - 55. Fog kabut hamog - 56. Foot * kaki paa - 57. Four empat apat + 58. Freeze beku tumigas - 59. Fruit buah prutas ditolak 60. Give * beri bigay - 61. Good * baik mabuti - 62. Grass rumput damo - 63. Green * hijau berde - 64. Guts tali perut kanal - 65. Hair * rambut buhok - 66. Hand * tangan kamay - 67. He dia siya + 68. Head * kepala ulo - 69. Hear dengar pakingan - 70. Heart * jantung duso - 71. Heavy berat mabigat + 72. Here sini dini + 73. Hit palu tama - 74. Hold/take ambil kumuha - 75. How bagaimana paano - 76. Hunt berburu hanapin - 77. Husband suami asawa (lalaki) + 78. I aku/saya ako + 79. Ice ais yelo - 80. If jika pano - 81. In di dalam lalim + 82. Kill * bunuh patayin - 83. Know * tahu alam - 84. Lake danau/tasik lawa - 85. Laugh ketawa tawa + 86. Leaf * daun dahon + 87. Left side sebelah kiri kaliwa + 88. Leg kaki benti - 89. Lie * baring kasinungalingan + 90. Live hidup buhay - 91. Liver * hati atay + 92. Long * panjang mahaba - 93. Louse * kutu kuto + 94. Man-male * lelaki lalaki + 95. Many * banyak marami - 96. Meat/flesh * daging karne - 97. Mother emak ima + 98. Mountain * gunung bundok - 99. Mouth * mulut/bibir bunganga/bibig + 100. Name * nama/panggilan pangalan + 101. Narrow sempit makipot - 102. Near * hampir malapit - 103. Neck * tengkuk/leher liig - 104. New * baru bago + 105. Night * malam gabi - 106. Nose * hidung ilong + 107. Not * tidak wala - 108. Old tua/lama luma + 109. Our * kami amin + 110. Other lain iba - 111. Person * orang olang + 112. Play main laro - 113. Pull tarik hila - 114. Push tolak tulak + 115. Rain * hujan ulan + 116. Red * merah pula - 117. Right/correct betul baguhin - 118. Right side sebelah kanan kanan + 119. River sungai ilog - 120. Road * jalan daan + 121. Root * akar/urat ugat + 122. Rope tali tali + 123. Rotten busuk/reput buluk + 124. Rub gosok kuskusin - 125. Salt garam asin + 126. Sand * pasir buhangin - 127. Say * sebut sabi - 128. Scratch garu galusan + 129. Sea * laut dagat - 130. See * lihat tingnan - 131. Seed * biji buto - 132. Sew * jahit tahiin + 133. Sharp tajam matalim + 134. Short pendek liit - 135. Sing berlagu/menyanyi kumanta - 136. Sit * duduk umupo - 137. Skin * kulit balat - 138. Sky langit langit + 139. Sleep * tidur matulog + 140. Small * kecil maliit - 141. Smell cium/hidu amoy - 142. Smoke * asap usok + 143. Smooth licin makinis - 144. Snake ular ahas - 145. Snow salji niyebe - 146. Some sesetengah kaunti - 147. Spit ludah dura - 148. Split belah hiwalay - 149. Squeeze perah pigain + 150. Stab/pierce tikam tusok + 151. Stand * berdiri itayo - 152. Star * bintang bituin + 153. Stick tongkat tungkod + 154. Stone * batu bato + 155. Straight lurus tuloy - 156. Suck/sip hisap higupin + 157. Sun * matahari araw - 158. Swell bengkak mamaga - 159. Swim * berenang lumangoy - 160. Tail * ekor buntot + 161. That * itu upang - 162. There situ doon - 163. They mereka sila - 164. Thick tebal malapot - 165. Thin nipis manipis + 166. Think fikir isipin - 167. This * ini ito/iri + 168. Thou (you) * kamu/engkau ikaw + 169. Three tiga tatlo - 170. Throw baling tapon - 171. Tie ikat/tali talian + 172. Tongue * lidah dila + 173. Tooth gigi ngipin - 174. Tree/trunk * pohon puno + 175. Turn belok lumiko - 176. Two * dua dalawa + 177. Vomit muntah isuka - 178. Walk * berjalan lumakad - 179. Warm * hangat initin - 180. Wash basuh labahan + 181. Water * air tubig - 182. We * kami kami + 183. Wet basah basa + 184. What * apa ano + 185. When bila kailan - 186. Where di mana saan. - 187. White * putih puti. + 188. Who * siapa sino - 189. Wide luas maluwang + 190. Wife isteri asawa - 191. Wind angin hangin + 192. Wing sayap/kepak pakpak + 193. Wipe lap punasan - 194. With dengan/bersama kasama + 195. Woman * perempuan babae - 196. Woods hutan/kayu kahoy + 197. Worm cacing/ulat bulati + 198. Ye (they) mereka sila - 199. Year * tahun taon + 200. Yellow * kuning dilaw pinjaman * Senarai 100 Swadesh

Tidak ada komentar: